Algemene Verkoopvoorwaarden

General Terms and Conditions of Sale

Artikel 1. - Strekking van de Algemene Voorwaarden

 

De onderhavige algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle verkopen van producten tussen de gebruiker (hierna “de Gebruiker”) en Repos Production (hierna “Repos”) via de website https://shop.rprod.com/ (“de Website”) evenals via de andere communicatiekanalen die op de Website worden aangeboden.

 

De Gebruiker verklaart meerderjarig en gerechtelijk bekwaam te zijn (of houder te zijn van een toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger) zodat hij een bestelling kan uitvoeren op de Website.

 

Door een bestelling te plaatsen erkent de Gebruiker dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen, dat hij ze aanvaardt en zich verplicht deze in hun geheel na te leven.

 

Repos is vrij om iedere wijziging, aanpassing of toevoeging aan de Algemene Voorwaarden uit te voeren, op ieder moment, die onmiddellijk van toepassing is. Repos brengt de Gebruikers die een account hebben aangemaakt via e-mails op de hoogte van iedere verandering, wijziging, toevoeging of verwijdering van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat het verkoopcontract wordt afgesloten zijn bindend voor de Gebruiker.

 

Deze Algemene Voorwaarden vormen en drukken de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Repos uit in het kader van bestellingen die op de Website worden geplaatst. Iedere andere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die voorafgaand tussen de partijen bestond wordt vervangen door de termen van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. - Online bestelling van artikelen

 

  1. Algemeen

De Gebruikers kunnen artikelen via de Website bestellen. Repos behoudt alle intellectuele eigendomsrechten over de ter bestelling aangeboden artikelen. De Gebruikers kunnen geen enkele aanspraak maken op afstand van welke rechten dan ook op de artikelen in kwestie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Repos. Zij kunnen daarom geen aanspraak maken, zonder dat deze lijst uitputtend is, om artikelen te (laten) wijzigen, ze openbaar te verspreiden, ze voor verkoop aan te bieden, ze te reproduceren, de rechten ervan aan derden af te staan, inbreuk maken op de morele rechten van rechthebbenden.

 

De bestelde artikelen zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan privégebruik van de koper.

 

Repos kan bestellingen weigeren als zij haar afkomstig lijken te zijn van handelaren, doorverkopers of distributeurs, en in voorkomend geval overgaan tot alle noodzakelijke verificaties.

 

Repos behoudt het recht voor de verkoop van producten te beperken tot bepaalde geografische regio’s.

 

  1. Producten

De op de Website aangeboden producten en hun prijzen zijn geldig zolang zij zichtbaar zijn op de Website, zolang de voorraad strekt. In dit kader worden aanwijzingen betreffende de verkrijgbaarheid van de producten gegeven op het moment van plaatsing van de bestelling.

 

Bij uitzondering kan het echter voorkomen dat er gelijktijdige bestellingen plaatsvinden of er fouten in de voorraad bestaan die het bestelde product onverkrijgbaar maken.

 

In het geval een product na plaatsing van de bestelling onverkrijgbaar zou blijken, brengt Repos de koper daarvan per e-mail of brief op de hoogte. De bestelling zal automatisch worden geannuleerd en de koper krijgt onmiddellijk zijn geld terug als het al van zijn bankrekening was afgeschreven.

 

Repos doet er alles aan om zo getrouw mogelijk de afbeeldingen en de producten op de Website weer te geven. Repos kan echter de kwaliteit van de weergave van kleuren en afbeeldingen in het algemeen op de computer van de Gebruiker niet garanderen.

 

De omschrijvingen van de producten en de prijzen van de producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, naar eigen goeddunken van Repos. Repos behoudt het recht voor de verspreiding van een product op elk moment te staken.

 

  1. Prijs

 

De prijzen staan in euro’s aangegeven en omvatten de BTW op het toepasselijke tarief, maar niet de portokosten die apart zullen worden aangegeven op het moment van de bestelling.

 

De geldige prijs is de prijs die op de Website staat aangegeven op de dag van registratie van de bestelling. Repos behoudt het recht voor om de aangeboden prijzen omhoog of omlaag aan te passen afhankelijk van criteria naar haar goeddunken. In ieder geval zullen de lopende bestellingen worden gehonoreerd tegen de prijzen die stonden aangegeven op het moment van plaatsing van deze bestellingen.

 

De prijs omvat geen douanekosten en/of invoerrechten die door de Gebruiker verschuldigd kunnen zijn voor een bestelling die buiten de Europese Unie wordt geplaatst. Deze kosten zijn direct door de Gebruiker betaalbaar aan de bevoegde diensten. De Gebruiker dient zelf informatie in te winnen over deze rechten en belastingen die op zijn verzending van toepassing zijn, geen enkele informatie kan hierover door Repos aan de Gebruiker worden verstrekt in het kader van de bestelling.

 

De producten blijven het eigendom van Repos tot volledige betaling van de prijs.

 

  1. Bestelling

De bestelling wordt online, vanaf de Website geplaatst. De Gebruiker die een bestelling wil plaatsen moet een account aanmaken en zijn voornaam, naam, e-mailadres en postadres voor aflevering opgeven en, indien verschillend, zijn facturatie-adres. De Gebruiker kan ook zijn telefoonnummer invullen.

 

De plaatsing van de bestelling via de Website veronderstelt aanvaarding van de voor het bestelde artikel aangegeven prijs evenals de leveringskosten die worden opgesteld op basis van het leveringsadres en het gewicht van het bestelde pakket. Het contract wordt afgesloten zodra Repos de ontvangst van de bestelling heeft bevestigd. De bevestiging gebeurt door de verzending van een e-mail aan het e-mailadres dat door de Gebruiker is ingevuld, hij geeft een overzicht van de bewoordingen van de bestelling in overeenstemming met artikel VI.45 van het Wetboek van economisch recht.

 

Repos behoudt het recht voor iedere bestelling van een Gebruiker te annuleren of te weigeren als die de onderhavige Algemene Voorwaarden of de geldende wetgeving niet naleeft.

 

  1. Betaalwijze

De betaling van de bestellingen gebeurt online op de Website via Paypal.

 

De Gebruiker erkent dat de communicatie van informatie met betrekking tot zijn bankkaart geldt als toestemming voor afschrijving van zijn bankrekening ten gunste van Repos, ten hoogte van het verschuldigde bedrag, inclusief belastingen.

 

De veiligheid van elektronische overschrijvingen en, in het algemeen, van de goede uitvoering van betaalopdrachten vallen onder de uitsluitende aansprakelijkheid van de financiële instanties die deze overschrijvingen beheren.

 

De transacties met Paypal vallen onder de algemene voorwaarden van Paypal, die kunnen worden geraadpleegd op de website www.paypal.com.

  1. Levering

De producten worden pas geleverd na daadwerkelijke ontvangst van de volledige betaling door Repos.

 

De bestellingen van producten worden geleverd op het postadres dat de Gebruiker heeft opgegeven als leveringsadres tijdens de bevestiging van zijn bestelling. De Gebruiker is aansprakelijk als de doorgegeven informatie verkeerd of onvolledig is en daardoor de levering van de bestelde producten niet kan plaatsvinden.

 

De leveringskosten worden aangegeven bij het overzicht van de bestelling en verschillen afhankelijk van het land van de Gebruiker, van het gewicht van het artikel en de eventuele logistieke kosten.

 

De levertermijn bedraagt in principe dertig werkdagen na de daadwerkelijke incassering van de betaling door Repos, maar kan langer zijn in geval van verzending buiten de Europese Unie. Deze termijn wordt ter indicatie gegeven en kan niet als dwingend worden beschouwd. Repos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor te late levering wegens redenen van buitenaf, buiten haar wilskracht.

 

De levering gebeurt door de postale diensten, behalve uitdrukkelijke keuze van de Gebruiker met goedkeuring van Repos.

 

De producten worden geleverd met een voldane factuur.

 

  1. Recht van herroeping

In overeenstemming met Artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht, heeft de koper het recht om aan Repos te melden dat hij van zijn aankoop afziet, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag van levering van het artikel aan de koper of aan de door hem hiervoor aangegeven derde.

 

De herroeping gebeurt door verzending van een e-mail aan Repos op het onderstaande adres waarin de Gebruiker het ingevulde herroepingsformulier (hieronder beschikbaar) verstuurt of een ondubbelzinnige verklaring die de beslissing uiteenzet om het verkoopcontract te herroepen.

 

De Gebruiker stuurt het bestelde artikel aan Repos terug binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling aan Repos van zijn beslissing om het contract te herroepen. Het terugsturen van de goederen gebeurt op kosten van de Gebruiker, per post. De teruggestuurde producten moeten in perfecte staat verkeren in hun oorspronkelijke verpakking met alle accessoires, handleidingen, enz. De spelelementen (kaarten, accessoires, boekjes, enz.) mogen niet ontzegeld zijn. De producten moeten op ten minste vergelijkbare manier worden beschermd als de bescherming van de oorspronkelijke verzending. Eventuele audio, video of softwareproducten mogen niet ontzegeld zijn.

 

Als de Gebruiker van zijn aankoop wil afzien voor de verzending van de artikelen door Repos, worden de artikelen niet verzonden en Repos voert de vergoeding uit zonder verzending van een factuur aan de Gebruiker.

 

Artikel 3. – Garantie en vergoeding

 

In het geval het artikel beschadigd of kapot wordt geleverd kunt u het door Repos laten ruilen of vergoeden, mits zij binnen twee (2) maanden na ontvangst van de bestelling door de Gebruiker van dit zichtbare gebrek in kennis is gesteld. Deze laatste moet het kapotte product aan Repos terugsturen onder vermelding van de reden van terugzending en daarbij aangeven of hij vergoed wil worden of het product wil ruilen. Het terugzenden van het product gebeurt dan op kosten van Repos.

 

De Gebruiker kan ook een beroep doen op de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

 

De eventuele vergoedingen gebeuren via Paypal of volgens de door de Gebruiker bij bestelling geselecteerde betaalwijze, binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen of de verzending door de Gebruiker van het bewijs van verzending van de goederen overeenkomstig het voorgaande, waarbij de eerste van deze datums wordt aangehouden.

 

De vergoeding omvat niet de extra kosten voor de oorspronkelijke levering wegens de keuze van de Gebruiker voor een andere levermethode dan de standaard en goedkopere methode die door Repos werd voorgesteld.

 

De retourzendingen gebeuren op risico van de Gebruiker aan het adres van de bedrijfszetel van Repos Production, Rue des Comédiens 22 te 1000 Brussel België.

 

Artikel 4. - Persoonsgegevens

 

Voor de uitvoering van de door de Gebruiker gedane bestellingen evenals de precontractuele maatregelen die op verzoek van de Gebruiker zijn genomen is de verwerking van persoonsgegevens nodig welke onder het privacy-beleid valt dat hier toegankelijk is.

 

Artikel 5. - Aansprakelijkheidsbeperking

 

Als, ondanks de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, Repos aansprakelijk zou worden gesteld voor enige schade of verlies afkomstig uit of door aansluiting op het gebruik van de Website of zijn Inhoud, kan de aansprakelijkheid van Repos in geen geval duizend euro (1.000 €) overschrijden, behalve in geval van bedrog of ernstige nalatigheid van Repos.

 

Artikel 6. - Bewijzen

 

De Gebruiker erkent dat de gegevens op computer of elektronische drager geldige bewijzen op zich vormen en ontvankelijk zijn in dezelfde omstandigheden en met dezelfde bewijskracht als ieder document dat op papier zou zijn opgesteld.

Repos heeft geen verplichting gegevens te bewaren. De Gebruiker verplicht zich de details van bestellingen af te drukken en te bewaren tot ontvangst van de bestelde producten.

 

Artikel 7. - Nietigheid van een bepaling

 

Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als nietig en ongeschreven geacht zouden worden beschouwd door een rechtbank, zal alleen het minimum als nietig worden beschouwd en door geldige bepalingen worden vervangen die zo goed mogelijk de doelstelling van de Algemene Voorwaarden naleven.

 

Artikel 8. - Toepasselijk recht en geschillen

 

De Algemene Voorwaarden vallen volledig onder het Belgische recht evenals alle verhoudingen tussen Repos en de Gebruiker van de Website met betrekking tot het gebruik hiervan.

 

In geval van geschil tussen Repos en de Gebruiker, als geen enkele bemiddeling mogelijk blijkt, zal het geschil aan de bevoegde rechtbanken worden voorgelegd. Als de Gebruiker niet in België woont kan hij zich voor zijn online aankopen in zijn eigen taal richten tot het Europese platform voor online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution Platform – (http://ec.europa.eu/odr).

 

Artikel 8. – Contact

 

REPOS PRODUCTION BVBA RUE DES COMEDIENS 22 1000 BRUSSEL

BTW BE 0535.709.224

Tel.: +32 471.95.41.32

E-mail : shop@rprod.com

 

HERROEPINGSFORMULIER

(Vul dit formulier in en stuur het alleen op als u het contract wilt herroepen)

— Ter attentie van:

REPOS PRODUCTION BVBA RUE DES COMEDIENS 22 1000 BRUSSEL

BTW BE 0535.709.224

Tel.: +32 471.95.41.32

E-mail : shop@rprod.com

 

— Ik/Wij(*) deel/delen (*) u hierbij mijn/onze herroeping (*) van het contract mee met betrekking tot de verkoop van het onderstaande goed (*)/voor de levering van de onderstaande dienst (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)…………………………………………………………………………………………………………….

— Naam van de consument(en) ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

— Adres van de consument(en) …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van de consument(en)

(alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)

………………………………………………………………………………………………