Privacybeleid van de Asmodee Groep

Het onderhavige beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna het “Beleid”) omvat de minimumregels die Financière Amuse BidCo en haar Filialen, met inbegrip van de Belgische naameloze vennootschap Repos Production met hoofdkantoor te 1000 Brussel, Komediantenstraat/Rue des Comédiens, 22 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0535.709.224, (hierna “Asmodee Groep”, “wij”, “onze”) hebben opgesteld ten opzichte van de bescherming van persoonsgegevens zodat het verzamelen, gebruiken, bewaren en mededelen van gegevens van persoonlijke aard op correcte, transparante en beveiligde manier wordt gedaan.  

 

Het voldoet aan de belangrijkste eisen die door de geldende wet- en regelgeving worden bepaald en gaat in bepaalde gevallen zelfs verder. Het voldoet ook aan de andere specifieke beleidslijnen van de Asmodee Groep met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van Persoonsgegevens die door iedere entiteit van de Asmodee Groep worden ingesteld om specifieke behoeften van dagelijkse verwerking van Persoonsgegevens te dekken (voorbeelden: beleid m.b.t. cookies, specifieke plaatselijke beleidsmaatregelen zoals verdragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van werknemers). Het onderhavige Beleid houdt rekening met het feit dat sommige Filialen van de Asmodee Groep gebaseerd zijn in landen die verschillende benaderingen hebben ten opzichte van privacy en de bescherming van Persoonsgegevens in juridisch en cultureel opzicht. In sommige landen kan het Beleid daarom worden aangevuld met andere beleidsmaatregelen of procedures om te voldoen aan de geldende wetgeving en aan de plaatselijke culturele normen. 

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen het onderhavige Beleid en de plaatselijke beleidsmaatregelen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens of de plaatselijk geldende wetgeving of in het geval waarin de bepalingen van het onderhavige Beleid niet kunnen worden toegepast, is het plaatselijke beleid evenals de plaatselijke wetgeving beslissend. 

 

Om uw begrip te vereenvoudigen worden een bepaald aantal gebruikte definities aangegeven in deel 2 van het onderhavige Beleid. 

 

1. Wat is het toepassingsgebied van het onderhavige Beleid? 

1. Het onderhavige Beleid dekt alle Persoonsgegevens ongeacht hun vorm, zoals elektronische gegevens, documenten op papier of discs evenals alle soorten handmatige of geautomatiseerde Verwerkingen, die toebehoren aan of worden gecontroleerd door de Asmodee Groep, in alle landen waar de Asmodee Groep aanwezig is. Dit omvat informatie over de leden van de Asmodee Groep, haar partners, werknemers, consultants, klanten, consumenten, leveranciers, professionele betrekkingen en iedere derde partij.

2. Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van minderjarigen en hebben verschillende redelijke maatregelen ingevoerd om de Verwerking van hun Persoonsgegevens te verhinderen. Dientengevolge verwerken wij geen Persoonsgegevens van kinderen zonder eerst hun numerieke meerderjarigheid te verifiëren, die per land kan verschillen, en ook niet zonder voor hun rekening de toestemming van degene die de ouderlijke macht uitoefent te verkrijgen, als zij niet de vereiste minimumleeftijd hebben om ons hun Persoonsgegevens te verstrekken.

3. Het onderhavige Beleid is ook van toepassing op iedere Derde die diensten verleent voor of in naam van de Asmodee Groep. Deze Derden moeten gedragsnormen opvolgen die voldoen aan de grondslagen van het onderhavige Beleid.  

2. Definities 

1. Asmodee Groep: duidt de vennootschap Financière Amuse BidCo (Handelsregister (RCS) Versailles 815 143 904) aan, evenals de verschillende Filialen van Financière Amuse BidCo die deel uitmaken van de Asmodee Groep.

2. Filiaal: duidt iedere vennootschap of entiteit aan die direct of indirect controleert of die wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle is met de vennootschap Financière Amuse BidCo. De controle van een entiteit betekent het directe of indirecte bezit van de bestuurlijke macht of het laten uitvoeren van het management of beleid van dergelijke entiteit of dat nu door de eigendom van titels met stemrecht, op contractbasis of anders is.

3. Derde: duidt een derde partij aan of een handelspartner aan wie Persoonsgegevens door de Asmodee Groep of in naam van de Asmodee Groep worden toevertrouwd, zoals leveranciers, onderaannemers van het eerste niveau of verder of andere soorten dienstverleners. 

4. Betrokkene: duidt een geïdentificeerde of identificeerbare persoon aan wiens Persoonsgegevens door de Asmodee Groep worden verwerkt. 

5. Geïnformeerde toestemming: duidt iedere vrij gegeven en geïnformeerde toestemming aan van de Betrokkene ten opzichte van de Verwerking van zijn Persoonsgegevens.

6. Gegevens van persoonlijke aard of Persoonsgegevens: duidt iedere informatie aan waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name door referentie aan een identificatienummer of één of meerdere eigen factoren van zijn lichamelijke, fysiologische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit. De gegevens worden met persoonlijk karakter verklaard als zij iemand de gelegenheid geven een informatie aan iemand in het bijzonder te associëren zelfs als deze persoon of de entiteit die over de genoemde gegevens beschikt niet in staat is dit verband zelf te leggen. 

7. Gevoelige gegevens (of de bijzondere gegevenscategorieën die gegevens omvatten die etnische of raciale oorsprong van een natuurlijke persoon onthullen, zijn politieke meningen, zijn geloofs- of levensovertuigingen of zijn lidmaatschap van een vakbond evenals de Verwerking van zijn genetische en biometrische gegevens met als doeleind de identificatie van een lichamelijke persoon op unieke wijze, gegevens met betrekking tot de gezondheid, het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een lichamelijke persoon) en de Gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen vormen een subcategorie van Gegevens met persoonlijk karakter die door hun aard volgens de wetgeving of volgens een toepasselijk beleid worden ingedeeld als gegevens waarvoor extra beschermingsmaatregelen nodig zijn wat betreft hun vertrouwelijkheid en hun beveiliging.

8. Verwerking van Gegevens of Verwerking: duidt iedere handeling aan of alle handelingen die worden toegepast op Gegevens van persoonlijke aard, al dan niet automatisch, zoals het verzamelen, opslaan, organiseren, bewaren, inzien, aanpassen, wijzigen, uittreksels verstrekken, raadplegen, gebruiken, mededelen, verspreiden of iedere andere vorm van ter beschikking stellen, vergelijken, onderling verbinden, beperken, verwijderen of vernietigen (de Verwerking zal bijgevolg worden geïnterpreteerd).  

3. Hoe garanderen wij de wettigheid, rechtvaardigheid en transparantie van de Verwerking van Gegevens van persoonlijke aard die wij uitvoeren? 

De Gegevens van persoonlijke aard worden verwerkt (i) op grond van wettige grondslagen (ii) met duidelijke informatie van de Betrokkenen. 

1. Wij gebruiken de Gegevens van persoonlijke aard alleen:
-
voor het uitvoeren van een contract dat wij met de Betrokkene hebben afgesloten (voorbeelden: onze werknemers, onze onderaannemers, onze klanten, onze leveranciers, enz.); of
-om een wettelijke verplichting op te volgen; of
-als het gebruik van Gegevens van persoonlijke aard wordt gemotiveerd door een behoefte of een gerechtvaardigde bedrijfsreden om onze ondernemingsactiviteiten goed uit te voeren (voorbeeld: de Verwerking van Gegevens van persoonlijke aard om onze klanten beter te kennen); of
-als wij de Geïnformeerde toestemming van de Betrokkene hebben verkregen in het geval deze toestemming uitdrukkelijk vereist is. Als de wetgeving (voorbeeld: voor de mededeling van verkoopinformatie via elektronische weg) of het toepasselijke, plaatselijke privacybeleid het vereist, kan het betrokken Filiaal van de Asmodee Groep dus toestemming van de Betrokkenen vragen voor het verzamelen, het gebruik, het bewaren of mededelen van hun Gegevens van persoonlijke aard. Dat kan ook het geval zijn als geen van de hierboven beschreven gerechtvaardigde redenen van toepassing zijn, binnen de beperking van wat de geldende wetgeving voorschrijft.  

2. Wij hechten belang aan het evalueren van privacyricico’s voor iedere verzameling, gebruik, opslag of mededeling van Gegevens van persoonlijke aard, bijvoorbeeld voor de invoering van een nieuw systeem of in het kader van een project.  

3. De Asmodee Groep verwerkt alleen Gegevens van persoonlijke aard in overeenstemming met wat in haar handleidingen of specifieke beleid voor de bescherming van Persoonsgegevens staat aangegeven en in overeenstemming met iedere Geïnformeerde toestemming die hij heeft verkregen van de Betrokkene. 

4. De Asmodee Groep voert geen profileringshandelingen uit op basis van geautomatiseerde besluitvorming, behalve in gevallen op basis van een wettelijk vereiste of om te voldoen aan de behoefte van uitvoering van een contract of onder voorbehoud van toestemming van de Betrokkene en onder voorbehoud dat de juiste garanties zijn aangewend om de rechten van de genoemde persoon te beschermen.

5. Wij gebruiken cookies om de functies van onze websites te evalueren en te optimaliseren. Wij gebruiken ook cookies voor reclame- of analysedoeleinden; onder voorbehoud van uw toestemming en afhankelijk van de keuze die u maakt met behulp van onze cookies-controlemiddelen. Voor meer informatie over Repos Production en haar gebruik van cookies, raadpleeg haar cookies-beleid1 online op elk van haar websites. 

6. Overal waar dat wettelijk is vereist, letten wij erop dat de Betrokkenen inzage hebben in relevante informatie over de Verwerking van hun Gegevens van persoonlijke aard, behalve als dat onmogelijk is of daarvoor buitenproportionele inzet nodig is. Dergelijke informatie omvat voornamelijk de doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens, de soorten verzamelde Persoonsgegevens in het geval zij niet direct van de Betrokkene zouden komen, de categorieën van bestemde personen, de lijst met rechten die Betrokkenen kunnen uitoefenen, de gevolgen van gebrek aan antwoord, de voorwaarden voor overdracht van Gegevens van persoonlijke aard buiten de Europese Unie (hierna “EU”) indien van toepassing, de gebruikte mechanismen om de Persoonsgegevens te beschermen in geval van overdracht, enz. Wij voldoen aan dit verzoek door aan de Betrokkene een privacyverklaring ter beschikking te stellen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens bij het verzamelen van zijn Gegevens van persoonlijke aard. De privacyverklaringen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens moeten zo worden opgesteld dat Betrokkenen eenvoudig kunnen begrijpen hoe hun Gegevens van persoonlijke aard worden gebruikt. 

4. Hoe verwerken wij Gegevens van persoonlijke aard voor specifieke en wettelijke doeleinden en hoe verifiëren wij de juistheid en de minimalisering van deze Persoonsgegevens? 

De Gegevens van persoonlijke aard worden alleen verzameld en verwerkt voor wettige doeleinden, in overeenstemming met de grondslag van minimalisering en juistheid. 

 

1. Zij worden verzameld met één of meerdere bepaalde, expliciete en wettige doeleinden. Zij worden niet verder dan deze doeleinden verwerkt en ook niet op een manier die hiermee incompatibel is. 

2. Wij evalueren en bepalen zorgvuldig de doeleinden van de Verwerkingen van Gegevens van persoonlijke aard voordat wij een project lanceren (bijvoorbeeld, het beheer van rekruteringsgegevens, loonbeheer, boekhouding en financieel management, risico- en veiligheidsmanagement van werknemers, toekenning van computerhulpmiddelen en iedere andere numerieke oplossing en collaboratief platform, beheer van telefonische bijstand, gezondheids- en veiligheidsmanagement, beheer van informatiebeveiliging, klantrelatiebeheer, beheer van aanbestedingen, verkoop en marketing, inkoop, beheer van interne, externe communicatie en evenementen, conformiteit aan maatregelen tegen witwassen en iedere wettelijke verplichting, voornamelijk wat betreft de bestrijding van corruptie, invoering van conformiteitsprocessen, beheer van fusies en overnames, enz.). 

3. Wij letten erop dat de Gegevens van persoonlijke aard die wij verzamelen relevant, geschikt en beperkt zijn tot de doeleinden van de Verwerkingen en hun eventuele gebruik (consumer insights, marketing, voordeelacties, enz.). Dat betekent dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens ten opzichte van de beoogde doeleinden worden verzameld en verwerkt. 

4. Bij de verzameling van Gevoelige gegevens of gegevens die betrekking hebben op strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen is de proportionaliteitsgrondslag fundamenteel. Wij verzamelen geen Gevoelige gegevens of gegevens die betrekking hebben op strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen, behalve als dat vereist of toegestaan is door de geldende wetgeving of als de Betrokkene voorafgaand zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

5. Alle redelijke maatregelen worden getroffen om de Gegevens van persoonlijke aard juist en bijgewerkt te houden, bij elke stap van hun Verwerking, dat wil zeggen bij het verzamelen, overdragen, bewaren en uittreksels verstrekken. 

6. Wij sporen Betrokkenen aan om ons te helpen hun Gegevens van persoonlijke aard up-to-date te houden door hun rechten uit te oefenen, voornamelijk hun rechten tot inzage en rectificatie. 

5. Welke maatregelen voor beveiliging en bescherming van Persoonsgegevens hebben wij ingevoerd?  

Gezien werknemers, klanten, leveranciers, consumenten en handelspartners vertrouwen hebben in de Asmodee Groep als zij haar hun Gegevens van persoonlijke aard verstrekken, garandeert de Asmodee Groep de beveiliging en de bescherming van genoemde gegevens tijdens hun Verwerking. 

1. Wij beschermen alle Gegevens van persoonlijke aard die wij verzamelen, gebruiken, bewaren en die ons worden doorgegeven in het kader van onze activiteiten in naleving van gebruiksbeleid, technische en organisatorische beleidsmaatregelen, normen en procedures. 

2. De technische en organisatorische modelmaatregelen van de branche worden ingevoerd om onverhoopte of onwettige vernietiging of verlies, aantasting, mededeling of niet toegestane inzage of iedere andere illegale of niet toegestane vorm van Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen. 

3. Als een Verwerking in zijn naam moet worden uitgevoerd door een Derde, selecteert de Asmodee Groep dienstverleners die voldoende garantie bieden om de juiste technische en organisatorische maatregelen in te voeren zodat de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet aan de bepalingen van de geldende wetgeving en zodat de rechten van de Betrokkenen gegarandeerd zijn. 

4. De Asmodee Groep zet zich in om alle redelijke maatregelen op basis van “Privacy by Design” grondslagen en “Privacy by Default” te nemen zoals hierna aangegeven om de nodige garanties in te voeren bij de Verwerking van Gegevens van persoonlijke aard. De Asmodee Groep neemt dus technische en organisatorische maatregelen vanaf de eerste stappen van verwerkingshandelingen om de privacy en de grondslagen van bescherming van Persoonsgegevens vanaf het begin van het proces te bewaren (“bescherming van Persoonsgegevens vanaf het ontwerp van de Verwerking” of “Privacy by Design”). De Asmodee Groep zorgt er standaard voor dat de Gegevens van persoonlijke aard in alle vertrouwelijkheid worden verwerkt (bijvoorbeeld, Verwerking die alleen betrekking heeft op noodzakelijke Persoonsgegevens, korte bewaartermijn, beperkte toegankelijkheid) zodat de genoemde gegevens niet toegankelijk zijn voor een onbepaald aantal mensen (“Standaard bescherming van Persoonsgegevens” of “Privacy by Default”).

5. In het geval waarin een bijzondere Verwerking van Gegevens van persoonlijke aard een hoog risico vertoont voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen, evalueren wij de incidentie op de privacy voorafgaand aan de invoering.

6. Na iedere inbreuk op de privacy, al is die nog zo gering, wordt actie ondernomen. Wij behandelen iedere claim in verband met mogelijke of werkelijke tekortkoming aan het onderhavige Beleid of aan de geldende wetgeving die ons ter kennis wordt gesteld of waarvan wij kennis nemen. Wij doen er alles aan wat redelijk is om effecten van deze tekortkomingen te beperken. 

 

 6. Hoe lang bewaren wij uw Gegevens van persoonlijke aard? 

1. Iedereen, die Gegevens van persoonlijke aard verwerkt voor rekening van de Asmodee Groep, bewaart ze zolang dat nodig is afhankelijk van de doeleinden waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn (evenals voor ieder ander compatibel doeleind). Dat kan zijn:
-om te voldoen aan de behoeften van een verkoopactiviteit of om die te ondersteunen; of 
-om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire bepaling evenals aan de voorwaarden van het toepasselijke voorschrift; 
-om zich te verweren in het kader van een vordering op basis van de schending van een wettelijke of contractuele verplichting (in dat geval kunnen de Gegevens van persoonlijke aard worden bewaard tot het einde van de overeenkomende verjaring of in overeenstemming met ieder bewaarbeleid in het kader van een gerechtelijke procedure).

2. De Gegevens van persoonlijke aard worden bewaard en vernietigd in overeenstemming met de geldende wetgeving en ieder toepasselijk bewaarbeleid van de Asmodee Groep.  

7. Wat zijn uw rechten als Betrokkene? 

Wij letten op ieder verzoek, iedere vraag of aanvraag van Betrokkenen met betrekking tot hun Gegevens van persoonlijke aard. Als dat door de wetgeving wordt vereist, verlenen wij Betrokkenen inzage in hun Persoonsgegevens om ze te rectificeren, te beperken of ze te verwijderen zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving. Wij verlenen hun ook de gelegenheid zich te verzetten tegen de Verwerking van hun Gegevens van persoonlijke aard en om hun recht van overdraagbaarheid uit te oefenen

1. Recht van inzage: zoals wettelijk vereist geven wij Betrokkenen inzage in al hun Gegevens van persoonlijke aard evenals in de categorieën van verwerkte gegevens en de bestemde personen, de bewaartermijn, de rechten van rectificatie, verwijdering of beperking van Persoonsgegevens, indien van toepassing. 

2. Recht van overdracht: wij zijn ook in staat een kopie van ieder Gegeven van persoonlijke aard te verstrekken dat wij in onze dossiers bewaren in compatibel en gestructureerd formaat om de uitoefening van het recht van overdracht van Persoonsgegevens toe te staan binnen de grens van de geldende wetgeving. 

3. Recht van rectificatie: de Betrokkenen kunnen aanvragen elke onvolledige, verouderde of onjuiste informatie te rectificeren, te wijzigen of te verwijderen.

4. Recht van verwijdering: de Betrokkenen kunnen aanvragen dat hun Gegevens van persoonlijke aard worden verwijderd als één van de volgende redenen van toepassing is: (i) de Gegevens van persoonlijke aard zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt zijn; (ii) de Betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de Verwerking van zijn Persoonsgegevens is gebaseerd; (iii) de Betrokkene verzet zich tegen de Verwerking van zijn Persoonsgegevens; (iv) de Gegevens van persoonlijke aard worden onrechtmatig verwerkt; (v) de Gegevens van persoonlijke aard moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Asmodee Groep van toepassing is. De Asmodee Groep neemt alle redelijke maatregelen om de andere entiteiten van de Asmodee Groep te informeren van een dergelijke verwijdering.

5. Recht van beperking: in de gevallen waarin: (i) de juistheid van de Gegevens van persoonlijke aard wordt betwist, om de Asmodee Groep de gelegenheid te geven deze te verifiëren; (ii) de Betrokkene wil zijn Persoonsgegevens liever beperken dan ze te verwijderen, ondanks het feit dat ze onrechtmatig zijn verwerkt; (iii) de Betrokkene wil dat de Asmodee Groep zijn Gegevens van persoonlijke aard bewaart, want zij zijn namelijk nodig in het kader van de gerechtelijke verdediging van zijn rechten; (iv) de Betrokkene verzet zich tegen de Verwerking, maar de Asmodee Groep voert een verificatie uit van de wettige redenen van de Verwerking. Deze redenen kunnen mogelijk voorrang krijgen op de rechten van de Betrokkene.

6. Recht om zijn toestemming in te trekken: als de Verwerking van Gegevens van persoonlijke aard is gebaseerd op de toestemming van de Betrokkene, kan deze zijn toestemming op elk moment intrekken zonder de wettigheid van de Verwerking op basis van de toestemming voor deze intrekking in gevaar te brengen.

7. Recht van verzet: de Betrokkene kan zich op elk moment verzetten tegen de Verwerking van zijn Gegevens van persoonlijke aard:
-als de Gegevens van persoonlijke aard worden verwerkt voor klantenwerving, profilering of direct mail of,
-om zich te verzetten tegen de mededeling van zijn Gegevens van persoonlijke aard aan Derden of binnen de Asmodee Groep of,
-als de Verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen van de Asmodee Groep, behalve als de Asmodee Groep aantoont dat er gerechtvaardigde en dwingende redenen voor de Verwerking bestaan die voorrang hebben op de belangen, de rechten en de vrijheden van de Betrokkene of de Verwerking nodig is voor de gerechtelijke vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten.  

De Betrokkene heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtautoriteit.  

 

8. Wanneer en hoe geven wij uw Persoonsgegevens door aan Derden? 

De Gegevens van persoonlijke aard worden alleen doorgegeven buiten de Asmodee Groep als de wetgeving dat toelaat.  

 

1. De mededeling van Persoonsgegevens kan alleen worden gedaan aan (natuurlijke of rechts-)personen voor wie het nodig is dat zij er inzage in hebben, er kennis van hebben of als de overdracht van Gegevens van persoonlijke aard duidelijk gerechtvaardigd is: hetzij omdat de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de overdracht of omdat de mededeling van Persoonsgegevens nodig is voor de goede uitvoering van een contract waarin de Betrokkene deelneemt of verder voor een gerechtvaardigde reden die geen inbreuk maakt op de fundamentele rechten van de Betrokkene met inbegrip van zijn recht op privacy (bijvoorbeeld, mededeling van Persoonsgegevens in het kader van een fusie of overname, enz.). In ieder geval moet de Betrokkene op de hoogte worden gebracht van de waarschijnlijke mededeling van zijn Persoonsgegevens. De bestemde persoon is ook verplicht te garanderen dat hij de Persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde / toegestane doeleinden gebruikt en dat hij ze veilig zal bewaren.

2. In het geval waarin een bijzondere mededeling nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting (bijvoorbeeld ten gunste van een openbare instelling, de politie of een veiligheidsdienst of in het kader van rechtszaken), kunnen de Gegevens van persoonlijke aard in principe worden medegedeeld onder voorwaarde dat dit beperkt blijft tot wat wettelijk vereist is en, als de wetgeving dat toestaat, dat de Betrokkene op de hoogte is gebracht van de situatie (bijvoorbeeld: de Betrokkene is op de hoogte gebracht van een dergelijke mogelijkheid door een Geïnformeerde toestemming of bij de aanvraag tot mededeling).  

9. Hoe worden internationale overdrachten van Gegevens van persoonlijke aard vanuit de EU beschermd? 

De Gegevens van persoonlijke aard afkomstig van entiteiten van de Asmodee Groep die binnen de EU werkzaam zijn worden niet buiten de EU overgedragen naar een derde land dat geen passend beschermingsniveau biedt, behalve als voldoende garanties zijn verstrekt in overeenstemming met de geldende wetgeving.  

1. De internationale overdracht van Gegevens van persoonlijke aard is een uiterst gevoelig onderwerp dat wij serieus nemen. Wij letten aandachtig op voor het overdragen van Gegevens van persoonlijke aard vanuit hun land van herkomst dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (hierna “EER”) naar een ander land buiten de EER, of deze overdracht nu gerechtvaardigd wordt door technische redenen (bewaren, hosting, technische bijstand, onderhoud, enz.) of door verplichte doeleinden (beheer van personeelsbestand, beheer van klantengegevens, enz.). 

2. Wij voeren geen internationale overdrachten van Gegevens van persoonlijke aard uit van een land in de EER naar een land buiten de EER zonder ons ervan te verzekeren dat de door de geldende wetgeving bepaalde overdrachtmechanismen worden toegepast voor de juiste bescherming van de Persoonsgegevens (voorbeelden: adequaatheidsbesluit, ondertekening van standaardbepalingen van de Europese Commissie in voorkomend geval, enz.). In sommige gevallen lichten wij ook de reglementeringsautoriteit in of verkrijgen wij haar voorafgaande akkoord voor de uitvoering van de overdracht.  

10. Hoe gaan wij om met klachten? 

1. De Asmodee Groep verplicht zich gerechtvaardigde problemen op te lossen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens van haar personeel, haar klanten en haar overige contacten. In het geval een werknemer denkt dat hij het Beleid heeft overtreden, moet hij contact opnemen met de juridische afdeling van Asmodee Holding, Filiaal van Financière Amuse BidCo, op het volgende adres: privacy-holding@asmodee.com en het probleem melden. 

2. De Betrokkenen kunnen een klacht met betrekking tot de bescherming van hun Persoonsgegevens indienen door een e-mail te schrijven aan de juridische afdeling van Asmodee Holding op het volgende adres: privacy-holding@asmodee.com. Zij kunnen ook een klacht indienen bij een toezichtautoriteit. Deze mogelijkheden worden in het bijzonder toegelicht in het privacybeleid dat toegankelijk is of wordt medegedeeld aan de Betrokkenen.

3. In het geval een natuurlijke persoon die door het onderhavige Beleid wordt bedoeld een klacht indient met betrekking tot de Verwerking van zijn Gegevens van persoonlijke aard of van die van een derde en dat zijn klacht niet correct wordt opgelost door middel van de onderhavige interne procedure zal de Asmodee Groep meewerken met de bevoegde toezichtautoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens en zal aan de adviezen van deze laatste voldoen om onopgeloste klachten te regelen. In het geval de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming of de autoriteiten voor de bescherming van gegevens besluiten dat de Asmodee Groep of één of meerdere van haar personeelsleden niet voldoen aan het onderhavige Beleid of aan de wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens afhankelijk van de door de genoemde verantwoordelijke of de genoemde autoriteiten uitgegeven aanbevelingen, zal de Asmodee Groep de juiste maatregelen treffen om alle negatieve gevolgen te beantwoorden en de toekomstige conformiteit te bevorderen.  

11. Bijwerking van het onderhavige Beleid 

Gezien onze activiteiten en de reglementaire omgeving voortdurend in ontwikkeling zijn kan het onderhavige Beleid mogelijk veranderingen ondergaan. U wordt daarom verzocht het regelmatig te raadplegen.