Aanvraag / klachtenformulier persoonsgegevens 

Identificatie 

 

Uw naam:


 

Adres (fysiek en elektronisch):  


 


 

Controleer het woon- ¨ of werkadres¨ waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. 

 

Indien dit het adres van uw werkplaats is, gelieve de naam van het bedrijf te vermelden:   


 


 

Om ons te helpen bij het identificeren van systemen die informatie over u kunnen bevatten, kunt u hieronder de vakjes aanvinken die uw relatie met Repos Production beschrijven: 

 

¨ Particulier - Consument of klant  

¨ Voormalige werknemer of contractant  

¨ Familielid van de werknemer, persoon ten laste, begunstigde of contactpersoon voor noodgevallen 

¨ Werknemer van een commerciële klant of een commerciële partner van Repos Production 

¨ Werknemer van een leverancier of verkoper van Repos Production 

¨ Werkzoekende  

¨ Andere - gelieve te beschrijven  

 

Indien uw gegevens onder een andere naam staan, gelieve deze naam en de reden voor de wijziging te vermelden: 

 


 


 

 

Gelieve een geldig legitimatiebewijs te tonen of bij te voegen om uw naam, adres en eventueel uw status als vertegenwoordiger of vertrouwde derde partij te kunnen verifiëren. 

Details van uw aanvraag 

 

Als u om toegang tot uw persoonsgegevens verzoekt, geef dan aan welke persoonsgegevens het voorwerp van uw verzoek uitmaken en bevestig dat deze per e-mail naar bovenstaand adres kunnen worden verzonden: 

 


 


 

 

Als u om gegevensoverdraagbaarheid verzoekt, geef dan aan welke persoonsgegevens het voorwerp van uw aanvraag uitmaken en bevestig dat deze, indien technisch mogelijk, per e-mail naar het adres van een nieuwe verantwoordelijke voor de verwerking kunnen worden gestuurd, zoals hieronder aangegeven: 

 


 


 

 

Indien u om een rectificatie van uw persoonsgegevens verzoekt, gelieve hieronder de te rectificeren persoonsgegevens te vermelden en dit verzoek te motiveren: 

 


 


 

 

Indien u verzoekt om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, geef dan aan om welke verwerking het gaat en motiveer dit verzoek: 

 


 


 

 

Als u om de verwijdering van uw persoonsgegevens verzoekt, gelieve hieronder de te verwijderen persoonsgegevens te vermelden en dit verzoek te motiveren: 

 


 


 

 

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, geef dan hieronder aan om welke verwerking het gaat en motiveer dit bezwaar: 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Details van uw klacht 

 

In het geval van een klacht, gelieve deze hieronder nader toe te lichten: 

 


 


 

 

 

De informatie die op dit formulier wordt verzameld, is bestemd voor de Juridische Dienst en de Datacontactpersoon van de naameloze vennootschap  Repos Production, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Komediantenstraat 22, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0535.709.224, vertegenwoordigd door de heer Thomas Vermeir, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, om uw klacht te beantwoorden of uw rechten als betrokkene te doen gelden.